Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie na 2014 rok

 1. Przepisy ogólne.

1.1. Zawody   o Mistrzostwo Strefy Polski Zachodniej w motocrossie organizowane będą przez kluby  z  Okręgów  Polskiego  Związku  Motorowego,  które  zgłosiły  akces  do  Strefy  Polski Zachodniej . Strefę Polski Zachodniej  tworzą Okręgi: szczeciński, wrocławski, zielonogórski i poznański. Gestorem Strefy na rok 2014 jest Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu,  reprezentowany  przez  Przewodniczącego  OKSM  ZO  PZM  Poznań.  Organizacja zawodów musi być zgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w Polsce, Regulaminem Sportu Motocyklowego, Komunikatami GKSM i Gestora Strefy oraz niniejszym Regulaminem Ramowym.

1.2. Ilość rund  i daty zawodów - zgodnie z przyjętym kalendarzem na 2014 rok. Zmiany do kalendarza i Regulaminu Ramowego mogą być wprowadzone przez Gestora Strefy, po ich uzgodnieniu  z  Prezydium  Strefy.  Prezydium  Strefy  składa  się  z  przewodniczących  OKSM Okręgów PZM – członków Strefy. W przypadku gdy jedna lub więcej imprez zostanie odwołanych, Gestor Strefy ma prawo do wprowadzenia imprezy zastępczej, w terminie imprezy odwołanej.

1.3. Zawody mają charakter otwarty i startować w nich mogą również zawodnicy spoza Strefy, z pełnym prawem do klasyfikacji. Dopuszcza się również start zawodników zagranicznych, spełniających wymogi niniejszego regulaminu oraz Zasad Rozgrywek Motocross  2014r.

1.4.  Nadzór nad całością rozgrywek sprawuje Gestor Strefy, a w szczególności:

 • zatwierdza regulaminy uzupełniające zawodów
 • wyznacza sędziego zawodów
 • weryfikuje i zatwierdza wyniki
 • rozstrzyga sprawy sporne
 • prowadzi klasyfikację bieżącą i łączną sezonu
 • prowadzi archiwizację dokumentów z odbytych zawodów dostarczaną przez sędziów
 • organizuje ceremonię zakończenia sezonu oraz wręczenia pucharów i nagród
 •  po  zakończeniu  sezonu  organizuje  spotkanie  w  celu  jego  podsumowania,  wypracowania ewentualnych zmian do regulaminu i ustalenia kalendarza imprez na rok następny

1.5. Kluby biorące udział w mistrzostwach oraz będące organizatorami zawodów, muszą posiadać ważną na 2014 rok licencję klubową.

Ważną na 2014 rok licencję muszą posiadać też tory, na których będą się odbywać zawody.

2. Organizacja i przebieg zawodów

2.1.   Organizator   musi   wydać   regulamin   uzupełniający   zawodów,   zgodny   z   niniejszym

Regulaminem Ramowym. Regulamin Uzupełniający musi zawierać co najmniej następujące dane:

 • nazwę organizatora, jego adres i telefon/fax/e-mail
 • nazwę, termin oraz miejsce zawodów
 • imię i nazwisko sędziego oraz dyrektora zawodów
 • termin przyjmowania zgłoszeń
 • czas i miejsce pracy biura zawodów
 • godzina i miejsce startu oraz ogłoszenia wyników

Regulamin uzupełniający zawodów musi być przesłany 4  tygodnie przed datą organizowanych zawodów do Gestora Strefy, celem zatwierdzenia. Zatwierdzony regulamin Gestor Strefy rozsyła do wszystkich Okręgów i klubów należących do Strefy i zamieszcza go na stronie internetowej Gestora Strefy. Zaleca się, aby Organizator wysłał regulamin także do klubów i Okręgów spoza Strefy.

2.2. Władze zawodów, wykaz osób funkcyjnych oraz ich obowiązki i kompetencje określa RSM. Wyznaczony przez Organizatora Dyrektor Zawodów musi posiadać co najmniej licencję sędziego klasy  O  sportu  motocyklowego.  Wyznaczony  przez  Gestora  Sędzia  Zawodów  musi  posiadać licencję sędziego klasy P sportu motocyklowego.

2.3. Zawody muszą być zabezpieczone medycznie zgodnie z Regulaminem Medycznym PZM.

2.4.   Każdy   organizator   zawodów   zobowiązany   jest   do   wniesienia   opłaty   350   zł   przed zatwierdzeniem regulaminu uzupełniającego , tytułem partycypacji w kosztach organizacyjnych Strefy, na podstawie faktury lub noty uznaniowej wystawionej przez Gestora Strefy.

2.5. Jednorazową opłatę w wysokości 500 zł wnoszą także Okręgi, należące do Strefy,  w terminie do  30.06.2014r.

3. Uczestnictwo w zawodach

3.1. Prawo startu w zawodach mają zawodnicy z licencją „A”, „B” oraz „C” w klasach, jak podano w pkt. 4.1. Uczestnicy startujący pierwszy raz (nie posiadający jeszcze licencji), muszą przystąpić przed zawodami do egzaminu teoretycznego na certyfikat. Egzaminy, w formie testów, ze znajomości przepisów RSM oraz Zasad Rozgrywek Motocross 2014, organizowane są w Zarządach Okręgowych PZM lub przed zawodami (w dniu zawodów egzamin należy przeprowadzić przed treningami). Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego uczestnik zostaje dopuszczony do zawodów, które są egzaminem praktycznym. Po sklasyfikowaniu się w zawodach, musi wystąpić do właściwego Zarządu Okręgowego PZM o wydanie licencji sportowej. Szczegółowe informacje o uzyskiwaniu licencji patrz Rozdz. 4 RSM Zasady Ogólne.

3.2.  Uczestnicy  bez  licencji,  którzy  nie  ukończyli  18  lat,  muszą  przedłożyć  pisemną  zgodę rodziców lub opiekuna prawnego (z podaniem numeru dokumentu tożsamości osoby podpisującej zgodę), na udział w zawodach.

3.3.  Zawodnik oraz uczestnik bez licencji musi przedłożyć w biurze zawodów:

 • wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia do zawodów
 • właściwą licencję ważną na 2014 rok (tylko zawodnik licencjonowany)
 • kartę zdrowia zawodnika sportów motorowych z ważnym wpisem o zdolności zawodnika
 • dokument tożsamości (tylko uczestnik bez licencji)
 • zaświadczenie o zdolności od lekarza sportowego (tylko uczestnik bez licencji)
 • dowód wpłaty wpisowego

3.4. Wpisowe do zawodów, zgodnie z Zasadami Rozgrywek Motocross 2014r., wynosi 130 zł dla wszystkich klas i od wszystkich uczestników i zawodników. Uczestnicy bez licencji wnoszą dodatkową opłatę za egzamin w wysokości 25 zł (jeśli zdawany jest na zawodach) oraz opłatę za ubezpieczenie NNW w wysokości 25 zł za każdy dzień zawodów (zgodnie z pkt. 17.8 Zasad Rozgrywek Motocross 2014).

3.5.  Organizator  zawodów  ma  obowiązek  przesłania  do  Gestora  Strefy  listy  uczestników przystępujących do egzaminu na certyfikat oraz przekazania pobranej od nich kwoty 25 zł tytułem ubezpieczenia NNW (wraz z imienną listą), do właściwego dla Organizatora Okręgu PZM.

3.6.  Do  zawodów  będą  dopuszczone  motocykle  i  quady  odebrane  przez  kontrolę  technicznązgodnie z wymaganiami stawianymi w Zasadach Rozgrywek Motocross 2014r.

3.7. Zawodnicy muszą posiadać wyposażenie osobiste wg Zasad Rozgrywek Motocross 2014r.

3.8. Od zawodników biorących udział w zawodach nie wymaga się prawa jazdy.

3.9.  Obecność  zawodników  i osób  funkcyjnych  na  odprawie  zgodnie  z  Zasadami  Rozgrywek Motocross 2014r.

3.10. Zawodnik, który w trakcie sezonu podwyższył kategorię licencji, może do końca sezonu startować nadal w tej samej klasie i być w niej klasyfikowany.

4.Zawody

4.1. Klasy, pojazdy, wiek zawodników, licencje, czas wyścigu:

klasa

licencja

warunki

MX 65

A B C

Motocykle do 65cc 2T, koła maksymalnie 12 – 14 cali, wiek od 8 do

12 lat, licencja ABC lub bez licencji (z zastrzeżeniem pkt.3.1)

czas trwania wyścigu 10 min. + 2 okrążenia

MX 85

A B C

Motocykle do 85cc 2T, koła minimalnie 14 – 16 cali, maksymalnie 16

– 19 cali, wiek od 10 do 15 lat, licencja ABC lub bez licencji (z

zastrzeżeniem pkt.3.1)

czas trwania wyścigu 10 min. + 2 okrążenia

MX 2 Junior

ABC

Motocykle od 100cc do 125cc  2T i  od 175cc do 250cc  4T, wiek od

14 do 19 lat, licencja  ABC lub bez licencji (z zastrzeżeniem pkt.3.1)

czas trwania wyścigu 15 min + 2 okrążenia

MX 2 C

C

Motocykle od 100cc do 150cc 2T i od 175cc do 250cc 4T,

wiek od 17 lat, licencja C lub bez licencji (z zastrzeżeniem pkt.3.1)

czas trwania wyścigu 15 min. + 2 okrążenia

MX 1 C

C

Motocykle od 175cc do 500cc 2T i od 290cc do 650cc 4T,

wiek od 17 lat, licencja C lub bez licencji (z zastrzeżeniem pkt.3.1)

czas trwania wyścigu 15 min. + 2 okrążenia

MX OPEN

(MX2 + MX1 do

Pucharu  Polski)

AB

Motocykle od 100cc do 500cc 2T i od 175cc do 650cc 4T, wiek od 14 lat dla MX 2 i od 16 lat dla MX 1, licencja AB czas trwania wyścigu 15 min. + 2 okrążenia

MX MASTERS

ABC

Motocykle od 100cc do 500cc 2T i od 175cc do 650cc 4T,

wiek od 40 lat (rocznik 1974 i starsi), licencja ABC lub bez licencji (z

zastrzeżeniem pkt.3.1)

czas trwania wyścigu 15 min. + 2 okrążenia

MX  QUAD OPEN

ABC

Quad do 500cc oś, wiek od 14 do 19 lat, licencja ABC lub bez licencji

(z zastrzeżeniem pkt. 3.1)

Quad do  750cc, wiek od 17  lat,  licencja  ABC  lub bez  licencji (z

zastrzeżeniem pkt.3.1)

czas trwania wyścigu 15 min. + 2 okrążenia

MX KOBIET

ABC

motocykle od 85cc do 250cc 2T i od 150cc do 450cc 4T,

wiek od 14 lat licencja ABC lub bez licencji (z zastrzeżeniem pkt.3.1)

czas trwania wyścigu 15 min. + 2 okrążenia

Granica dla wieku minimalnego rozpoczyna się z początkiem roku urodzenia zawodnika, a granica dla wieku maksymalnego kończy się wraz z końcem roku urodzenia.

4.2. W każdej klasie odbędą się po  dwa wyścigi. Zawodnik  podczas jednych zawodów może wystartować maksymalnie w dwóch wyścigach, w jednej klasie.

4.3. Każdy zawodnik i uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia swojego pojazdu i kasku do kontroli technicznej. Kaski i pojazdy po kontroli technicznej powinny być oznaczone. Miejsce kontroli technicznej powinno być oznakowane.

4.4. Quady muszą być wyposażone w rozłącznik zapłonu (zrywkę), połączony elastyczną linką z ręką lub tułowiem zawodnika, powodujący wyłączenie silnika w przypadku, gdy zawodnik rozłączy się z pojazdem. Wymagana jest również osłona tylnej zębatki (w formie np. pałąka na wysokości średnicy poziomej zębatki tylnej lub obejma opasującą zębatkę w zakresie kąta 90 st. od średnicy poziomej w górę) oraz wypełnienie przestrzeni pod nogami kierowcy (podłoga), zabezpieczające nogi kierowcy przed dostaniem się pod koła.

4.5.  Czas  i  kolejność  treningów  wg  harmonogramu  czasowego  zawodów.  W  treningu  nie obowiązuje ograniczenie do 40 zawodników na trasie. Zabroniony jest udział w treningu nie swojej klasy, pod rygorem przesunięcia na ostatnie miejsce listy treningu kwalifikacyjnego. Zawodnik, który nie będzie sklasyfikowany w treningu z pomiarem czasowym – a brał udział w treningu dowolnym i ma udokumentowane min. 3 okrążenia, może zostać dopuszczony do wyścigu zgodnie z pkt. 6.23.4 Zasad Rozgrywek Motocross 2014.

Pomiar czasu przeprowadzony będzie elektronicznie.

4.6. Dopuszcza się łączenie treningów i wyścigów poszczególnych klas, za wyjątkiem klas MX 65 i MX  85,  które  przeprowadzone  muszą  być  oddzielnie.  Decyzję  o  połączeniu  klas  podejmuje Dyrektor Zawodów, po uzgodnieniu z Sędzią Zawodów.

4.7. Procedura startowa wg Zasad Rozgrywek Motocross 2014r. Zawodnicy wjeżdżają na maszynę startową w kolejności wg  czasów, uzyskanych w treningu kwalifikacyjnym.

4.8. Organizator powinien zapewnić zawodnikom odpowiednio duży i wygrodzony park maszyn (wg norm podanych w   Zasadach Rozgrywek  Motocross 2014r.) oraz wyznaczyć tor do prób.

Przestrzegać należy Regulaminu Ochrony Środowiska w sportach motorowych.

4.9. Każdy pojazd biorący udział w zawodach, musi stać w parku maszyn w miejscu serwisowania na macie ekologicznej. Za brak maty zawodnik ukarany zostanie karą pieniężną w wysokości 300zł. W przypadku nie zapłacenia kary, zawodnik zostanie wykluczony z zawodów. Zapłacenie kary nie zwalnia zawodnika i uczestnika z obowiązku posiadania i stosowania maty ekologicznej.

5. Numery startowe

5.1. Numery startowe na rok 2014 do MSPZ należy rezerwować w firmie GROS (poprzez stronę www.motoresults.pl). Numer raz nadany obowiązuje zawodnika przez cały sezon i nie może być przyznany innemu zawodnikowi.

5.2. Każdy motocykl musi mieć trzy numery startowe, zgodnie z Zasadami Rozgrywek Motocross

2014r. Quady muszą mieć jeden numer z przodu, zamocowany powyżej przedniego zderzaka i poniżej kierownicy, oraz numer startowy tylny, zamocowany do tylnego zderzaka umocowanego na wysokości siedzenia kierowcy. Zaleca się umocowanie tablicy z numerem startowym wzdłuż osi podłużnej pojazdu.

Kolory tła i cyfr zgodnie z Zasadami Rozgrywek Motocross 2014r.

5.3. Zawodników obowiązuje posiadanie numerów plecowych.

6. Klasyfikacja.

6.1. Za zajęte miejsca w każdym wyścigu klas MX Motocykle, będą przyznawane punkty:

Miej- sce

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Pkt.

50

44

40

38

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

 

Miej- sce

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Pkt.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

6.2. Aby zostać sklasyfikowanym w wyścigu, zawodnik musi ukończyć minimum jedno okrążenie i przekroczyć linię mety nie później niż 5 minut po zwycięzcy. Pozostałe kryteria wg Zasad Rozgrywek Motocross 2014r.

6.3. Uczestnicy bez licencji (startujący pierwszy raz i przystępujący do egzaminu praktycznego) zostaną  sklasyfikowani  w  zawodach,  jednak  nie  zostaną  im  przyznane  punkty do  klasyfikacji indywidualnej i klubowej. Punkty zawodnik zdobywa od momentu wyrobienia licencji. Kolejni zawodnicy startujący w danym wyścigu, otrzymują punkty wg zajętych miejsc, z pominięciem uczestników bez licencji.

6.4. Nagrody

6.4.1. Organizator   zapewnia   pamiątkowe puchary dla trzech pierwszych zawodników w każdej

klasie, w klasyfikacji łącznej po dwóch wyścigach, wręczane zgodnie z harmonogramem czasowym zawodów. Miejsce zawodnika ustala się na podstawie sumy punktów zdobytych w obu wyścigach. W przypadku równej ilości punktów decyduje lepsze miejsce w drugim wyścigu.

6.4.2.Organizator wręczy także puchary za trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji klubowej.

6.5. Warunkiem zaliczenia wyników wyścigu do klasyfikacji Mistrzostw Strefy jest start w danej

klasie MX Motocykle minimum 6 zawodników, a w klasie MX Quad minimum 4 zawodników.

6.6. Do klasyfikacji końcowej sezonu zalicza się punkty zdobyte przez zawodnika we wszystkich odbytych rundach. Zwycięzcą zostaje ten zawodnik, który uzyska największą ilość punktów. Przy równej ilości punktów decyduje większa liczba lepszych miejsc.

6.7. Tytuły Mistrza Strefy Polski Zachodniej w motocrossie w danej klasie przyznane będą, jeśli

sklasyfikowanych zostanie minimum 6 zawodników. Tytuł I Wicemistrza przyznany będzie, jeśli sklasyfikowanych będzie 9 zawodników, a II Wicemistrza przy 12 sklasyfikowanych zawodnikach.

6.8. Prowadzona będzie także klasyfikacja klubowa i okręgowa sezonu, do której zaliczane będą punkty uzyskane przez wszystkich zawodników klubu (klasyfikacja klubowa) lub wszystkie kluby Okręgu (klasyfikacja Okręgowa).

Kluby i Okręgi, które zajmą w tych klasyfikacjach trzy pierwsze miejsca, otrzymają pamiątkowe puchary oraz tytuł Mistrza i Wicemistrza Strefy.

6.9. Puchary za klasyfikację sezonu funduje Gestor Strefy.

7. Sprawy ogólne

7.1.  Zawody muszą być ubezpieczone od OC, a osoby uczestniczące w organizacji od NNW.

7.2. Organizator opłaca zespół chronometrażowy na zawodach oraz sędziego zawodów.

7.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do zawodników i ich sprzętu jak i szkody oraz straty spowodowane bezpośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia, powstałe w wyniku wypadków lub innych przyczyn.

7.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy RSM, Zasady Rozgrywek Motocross 2014r., Komunikaty GKSM i Gestora Strefy oraz przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium RP.

7.5. Ostateczna interpretacja regulaminu pozostaje w gestii Sędziego Zawodów.

7.6. Zespół chronometrażowy ma obowiązek przesłania do Gestora Strefy (w formie elektronicznej) kompletu wyników ostatecznych z zawodów, w ciągu 72 godzin po ich zakończeniu.

7.7. Sędzia Zawodów przesyła do Gestora Strefy sprawozdanie sędziego, wykaz (lista) uczestników przystępujących  do  egzamin  na  certyfikat  oraz  karty  wypadkowe  zawodników  (jeżeli  będą wystawione przez lekarza), w terminie 72 godzin po zakończeniu zawodów.

7.8. Składanie protestów – zgodnie z pkt. 6.36 Zasad Rozgrywek Motocross 2014r.

HARMONOGRAM  CZASOWY Mistrzostwa  Strefy Polski Zachodniej w motocrossie 2014 r. 

1.

Czynne biuro zawodów

- 7.00 – do końca zawodów

2.

Kontrola techniczna

- 7.30 – 10.00

3.

Odbiór trasy przez sędziego

- 7.30

4.

Egzamin teoretyczny na certyfikat

- 8.00

5.

Trening dowolny i kwalifikacyjny

- 8.30 – 12.00

We wszystkich klasach odbędzie się jeden trening 30-minutowy, podzielony na trzy części następujące bezpośrednio po sobie:

 • I część    – 15 minut trening dowolny
 • II część   – 10 minut trening kwalifikacyjny
 • III część  –  5 minut próby startu

 

 • 8.30 – 9.00  - klasa MX 65
 • 9.00 – 9.30   - klasa MX 85
 • 9.30 – 10.00 - klasa MX 2J + MX Kobiet
 • 10.00 – 10.30 - klasa MX 2 C
 • 10.30 – 11.00 - klasa MX 1 C
 • 11.00 – 11.30 - klasa MX Open + MX Masters
 • 11.30 – 12.00 - klasa MX Quad Open

 

6.

Odprawa z zawodnikami na polu startowym

- 12.15

7.

Start do pierwszej serii wyścigów

- 12.30

8.

Start do drugiej serii wyścigów

- 14.30

9.

Zakończenie zawodów

- 17.00